Na podstawie art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27. IV.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE ( dalej jako RODO) stosowanego od dnia 25.05.2018 r. informujemy Państwa:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
 2. W sprawie naruszenia przetwarzania danych osobowych kontakt z administratorem pkt.1.
 3. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniem RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych, robimy to ponieważ wypełniamy;
 4. Przyjmuję do wiadomości, że GABINET FIZJOTERAPII  MAGDALENA TWARDOWSKA jako Administrator danych osobowych  przetwarza moje dane osobowe celem:
 5. GABINET FIZJOTERAPII może udostępniać Państwa dane osobowe:
  • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;
  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, na podstawie umów powierzenia danych osobowych,
  • podwykonawcom wspierających nas w realizacji leczenia fizjoterapeutycznego
 6. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania , wniesienia pisemnego ,umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych , a także podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ADRES SIEDZIBY:
 8. Zostałem poinformowany i jestem świadomy, że odmowa podania moich danych osobowych wiązać się będzie z brakiem możliwości korzystania z usług GABINETU FIZJOTERAPII MAGDALENA TWARDOWSKA.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu dotyczącego leczenia oraz 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, a po wskazanym okresie zostaną zniszczone.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

                GABINET FIZJOTERAPII MAGDALENA TWARDOWSKA                                        

UL. Nawojowska 320 F; 33-300 NOWY SĄCZ

NIP: 7341811097, REGON: 120972204, tel.: 608676178

 • Obowiązki prawne wynikające z art. 9 punkt h RODO.
 • Obowiązki prawne wynikające z art. 9 punkt i RODO.
 • Realizacji mojego procesu leczenia fizjoterapeutycznego.
 • Kontaktów telefonicznych sprawie uzgodnień terminów realizacji świadczeń.
 • Sporządzania dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia.

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza RODO.